Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 4/2017/2018 z dnia 31 października 2017

 

Na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zarządzam co następuje:

§ 1

Przypomina się o zakazie palenia papierosów elektronicznych oraz wyrobów tytoniowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu.

§ 2

Przestrzega się, że całkowity zakaz palenia dotyczy wszystkich miejsc publicznych, a więc także ogrodzonego terenu wokół szkoły.

§ 3

Zakaz palenia dotyczy zarówno pracowników szkoły, uczniów jak i wszystkich osób trzecich przebywających na terenie ZSO nr 14 w Sosnowcu.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w widocznych miejscach, Librusie oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5

Za nieprzestrzeganie całkowitego zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych grożą kary grzywny egzekwowane prawem (mandat karny do 500 zł).

W przypadku osób niepełnoletnich konsekwencją może być skierowanie informacji o podejrzeniu demoralizacji nieletniego do Sądu Rodzinnego.

§ 6

Przypomina się także o bezwzględnym zakazie opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji oraz przerw międzylekcyjnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły

mgr Tomasz Pawłowski

Friday the 20th.
Copyright 2012

©