Stypendium Szkolne

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu  rozpoczął realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej. 

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego: 
uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane  do 15 września 2016r, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2016 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie ustawowego  terminu.

Wnioski O pomoc materialną można składać w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 33 pokój 212,
  • Za pośrednictwem poczty – DECYDUJE DATA STEMPLA POCZTOWEGO,
  • Osoby korzystające z pomocy społecznej mają możliwość złożenia wniosku w punktach terenowych właściwych dla miejsca zamieszkania.

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:    http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1097&idmp=108&r=r                

 WNIOSKI DO POBRANIA:

-GABINET PEDAGOGA I PSYCHOLOGA ZSO NR 14

-MOPS SOSNOWIEC POKÓJ NR 212

Tuesday the 23rd.
Copyright 2012

©